La kotizo al Mulhouse-Esperanto inkluzivas sendon de nia loka bulteno Sud-Rejna Kuriero. Ĝi ebligas partopreni la aktivaĵojn de nia asocio kaj donas la rajton voĉdoni okaze de Membro-kunveno.

Sed ankaŭ eblas aboni nian bultenon SRK
sen membriĝo al nia asocio.
Jen ĉi-sube la kotizoj kaj la abonoj
por la 3 venontaj jaroj.
    

Kotizoj ME

Francio

Eksterlando en Eŭropo

Abonoj al SRK

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Papera versio

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

Reta versio

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

Kolora versio papera

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

          
Pagebla al André Grossmann, 5, rue des Pyrénées  68390 BALDERSHEIM
Ĉekojn je la nomo de: Mulhouse-Esperanto
CCP 19684 F Strasbourg. 

Prov-ekzempleroj haveblaj ĉe la sama adreso aŭ per la reto al mulhouse.esperanto11#ĉe# free.fr

Komuna inform-bulteno de
Esperanto-Societo Basel kaj
Mulhouse-Espéranto

Ĝi estas la komuna bulteno por tiuj du asocioj, aperas komence de ĉiu trimestro, raportas pri pasintaj eventoj kaj informas pri okazontaj aranĝoj en nia regiono, en Francio kaj en la mondo.

Kun formato A5, ĝi plej ofte ampleksas 20 aŭ 24 paĝojn