33

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Sabato, 20 julio 2013 Tago de la foriro.

Frumatene. Stacidomo de Müllheim (Baden), Trajno. Ŝanĝo de trajno en Freiburg (Brisgau). Agrabla vojaĝo. Belaj serenaj pejzaĝoj. Flughaveno en Frankfurt. Grandega. Ĉion bone funkcias. Icelandair. Bela kaj grandega aviadilo. Efikeco. Denove belaj pejzaĝoj tra la luko. Germanio. Norda Maro. Anglio. Skotlando. La geografio en vero. Tamen alproksimiĝante Islandon ni nur vidis blankajn nubojn. Kaj malkreskante la aviadilo lasis la sunon super la nuboj, jen la griza vetero de Islando. Keflaviko. Buso. Iom luna pejzaĝo. Rejkjaviko. Hotelo. Piede al la Kongresejo laŭ la marbordo. La urbo ŝajnas iom stranga. Kvieta. Urbo farita por la vintro. Bela strando sed iom griza pro la vetero kaj ankaŭ pro nia laceco. Paŝi kaj paŝi. Ho ve la kongresejo estas for de la hotelo piede. Fotoj tamen pro la bela lumo malgraŭ la nuboj.  

Finfine la kongresejo. Esperantio. Akceptejo. Sako de la kongreso. Ŝildo. Kongresa libro. Ĉio estas en ordo. Renkonto de la unuaj konatuloj. Multaj vizaĝoj jam viditaj dum aliaj renkontoj. Esperantio estas nur vilaĝo, sed etendita sur la tuta Tero. Saluton. Kiel vi fartas ? Plezuro revidi vin. Fine. Kia ĝojo. Ĉina ekspozicio. La Movada Foiro ankoraŭ ne estas preta. Oni alportas tablojn. Sed ni estis lacegaj kaj deziris iom ripozi kaj manĝi. En la kongresejo la manĝo ne ŝajnis esti laŭ nia gusto. Ni iris do en la urbon. Ni trovis sufiĉe rapide bonan italan restoracion. Bona akcepto. Unu kelnerino eĉ bone parolis la francan (sed poste ni plu renkontis francajn parolantajn kelnerojn). Post la manĝo ni vizitetis la urbon, la librovendejon, evidente, kaj aliajn vendejojn. Eĉ en librovendejoj oni povaj aĉeti varmajn lanajn vestaĵojn. Jes "VARMA" vidu la fotojn. Ni konkludis ke tre verŝajne la vetero ĉi tie nepre malvarmas eĉ en plena somero se eĉ en librovendejo oni povas aĉeti lanajn ĉapojn kaj gantojn. Post tiu kontakto kun la pli centra komerca strato, la urbo ŝajnis al ni agrabla malgraŭ la malvarmo kaj la griza vetero.

Ni revenis al la kongresejo. Tie ni renkontis niajn samideanojn de Mulhouse. La membroj de la delegacio de nia loka asocio estas preta : vidu la foton (ili estas lacaj kaj mi estas malantaŭ la fotilo). Do jen la Movada Foiro de la 98-a ĉiujara semajna kunveno de mia plej ŝatata vilaĝo. La foiro brue foiregas : venontaj Universalaj Kongresoj: 2014 en Bonaero, Argentino, 2015 en Lille, Francio, libroj, diversaj asocioj, religioj, politikoj, ateistoj, vegetaranoj, sciencistoj, revuoj, radioj, proponoj, teatraĵoj, muzikoj, ktp. Ne estis budo pri filozofio, sed ĉe la sciencistoj (ISAE) oni diras al mi, ke en ilia revuo ankaŭ temas pri filozofio de la sciencoj. Do ni estis en foiro: multe promesi. Mi prenis kelkajn paperojn por ne ĉiam rifuzi. Fine lasis min konvinki aĉeti libron: Teknikoj de neperforto, de Capitini Aldo. Bona libro por resti pacienca kaj komprenema. Fine venis la tempo malrapide reiri al nia hotelo tutlaŭlonge de la ĉefa komerca strato, kiu ekvigliĝis: la junuloj krias, kantas kaj la brando fluegas dum la tutaj noktoj de la semajnfinoj. Jes la vojo de la kongresejo al la hotelo estas 35 minutoj piede. La dua bulteno anoncis 15 minutojn. Ankaŭ pro tio ni bone dormis. Pro lacego ni ne vidis en tiu unua nokto en Rejkjaviko, ke fakte ne noktiĝas. Do ĉi tie prefere deziri bonan dormon ol bonan nokton. 

 38

 Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Dimanĉo, 21 julio 2013 Tago de la Inaŭguro kaj de la Nacia Vespero

 

Universala Kongreso de Esperanto estas grava afero. Solena. Estas kiel ia sankta liturgio. Pro tio la vera komenco komenciĝas per la komenco (ĉiam matene je la deka laŭ la loka horo), do la Solena Inaŭguro en la salono, kiu ie ajn en la mondo nomiĝas, kaj nur povas nomiĝi "Salono Zamenhof". 

Ĉi-jare la soleneco estis aparte solena, ĉar la Prezidanto de Islando, Olafur Ragnar Grimsson, kiu ankaŭ akceptis nin esti la "Alta Protektanto" de la Kongreso, venis mem saluti la kongresanojn kaj bonvenigi la kongreson.

 43

 Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Lundo, 22 julio 2013 Kleriga lundo

 

La Kleriga Lundo estas lundo dum kiu oni kleriĝas !

 

Pli precize temas pri tri blokoj de kvin prelegoj. Bedaŭrinde en ĉiu bloko oni devas elekti unu ĉar la kvin prelegoj de ĉiu bloko okazas samtempe en apartaj salonoj. Oni povus iri de unu salono al alia aŭskulti parton de unu prelego kaj poste parton de alia en alia salono, ktp. ne tre kleriga laŭ mi, ĉu ne ?

 

 

Jen la programo de la Kleriga Lundo :

http://www.uea.org/kongresoj/2013/kleriga_lundo.html .

 

Tiu tradicia programo dum UK estis interesa, kaj ne estis facila elekti.

 

En la unua bloko mi elektis :

 

3. Unuiĝintaj Nacioj: Cele al pli bona mondo

Humphrey Tonkin kaj Stefano Keller

Ĉar ĉiuj politikaj organizaĵoj, UN estas komplika, malrapida, kaj plena je diversaj vidpunktoj. Sed ĝi faras valoran laboron, kiun la homoj ĝenerale nesufiĉe bone konas. La celo de tiu ĉi seminario estis klarigi la laboron de UN kaj montri kial esperantistoj devus sin engaĝiĝi en tiun laboron kaj kiel tion fari.

Kiel kutime la prelegantoj estis bonaj. Mi ne prenis notojn, sed plezure aŭskultis la prelegojn kaj ankaŭ plezure relegos ilin, ekde mi trovos ilin. Fine de la prelegoj, respondante al la demando, mi donis mian adreson por ricevi informojn. 

Vidu la retejojn :

http://www.lingvaj-rajtoj.org/

https://sites.google.com/site/esperantoporun/home

http://eo.wikipedia.org/wiki/Lingvaj_rajtoj

http://eo.wikipedia.org/wiki/Unui%C4%9Dintaj_Nacioj

http://www.linguistic-rights.org/eventoj/

 

UN estas la sola organizaĵo, kiu subtenas la pacon. Ni esperantistoj devas kunlabori kun UN.

 

Fakte, la prelego de Tonkin estis (ĉefe) starigita sur tiu teksto :

https://sites.google.com/site/esperantoporun/dokumentoj/generalaj-dokumentoj/un-strukturo

kaj tiu de Keller sur artikolo aperita en Esperanto Revuo (junio 2013, p. 131), vidu la paĝo ĉi-kune.

 

En la dua bloko mi elektis :

2. Tradukado multlingva

Brian Moon

Ĉar ni ne uzas nian lingvon en glora izoliĝo disde la cetera mondo, ĉiu uzanto de Esperanto pli-malpli ofte konfrontiĝas kun problemoj de tradukado inter Esperanto kaj naciaj lingvoj. Por reliefigi la interlingvajn problemojn el iom alia perspektivo, mi proponas konsideri la situacion en multlingvaj organizaĵoj kiel Eŭropa Unio.

Sur bazo de praktika tradukado de specimena teksto jam ekzistanta en diversaj lingvoj, inkluzive de la islanda, ni iom esploros la avantaĝojn kaj la problemojn de Esperanto en tiu ĉi kampo.

Brian Moon post enkonduko, el kiu mi nur citas la citaĵon de Claude Piron "Mi regas Esperanton, la aliaj lingvoj regas min.", proponis al ni, ĉiu el sia nacia lingvo en Esperanton traduki la du paragrafojn sub la titolo "Kian rolon havas la Kortumo ?" el faldfolio pri la Eŭropa Revizora Kortumo. Evidente ĉiu partoprenanto ricevis la faldfolion en sia nacia lingvo. Estis interesa ekzerco. Pluraj partoprenantoj ne bone komprenis la tekston en sia nacia lingvo ! Tio estas grava, ĉar la faldfolido fakte celas informi la civitanojn de Eŭropo. Fine Brian Moon proponis al ni "komunan tradukon" kaj ni komparis kun nia propra traduko. Laŭ mi ĉeestis almenaŭ dek du diversajn eŭropajn lingvojn en la salono. Ni vidis kiom estas malfacile traduki oficialajn tekstojn. Kiel esti certa ke oni bone komprenas nin en Eŭropo ? 

http://eo.wikipedia.org/wiki/E%C5%ADropa_Revizora_Kortumo

En la tria bloko mi elektis nenion, ĉar estis tempo por tagmanĝi. 

 44

Ho ve ! Mia raporto pri UK 2013 tute ne progresas.

Sed tiu aventuro (ne la raporto sed la UK) estis tiom riĉa, kaj nun mi multe legas, kio estas skribita pri ĝi.

Ŝajnas al mi necesa sendi al vi :

 

1° Festparolado de Probal Dasgupta dum la inaŭguro de la Kongreso : (laŭ mi) apologio de la poezio ! Fakte apologio de la poezia Islando ! (Jes vi bone legis, ĉar Probal finis sian paroladon per "Vivu la poezia Islando", kaj ne per "Vivu la Islanda poezio". Vi trovos la tekston ĉi-kune aŭ tie : http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=508 Vi konstatos ke (laŭ mia opinio) teksto de Probal Dasgupto estas pli malfacila por ni, ol teksto, ekzemple, de Humphrey Tonkin aŭ de Zamenhof mem. Sed evidente se io gravas, eble tio meritas nian atenton, eĉ se la teksto pri tiu gravaĵo estas malfacila.

 

2° Teksto de Andreas Künzli. Ho ve ! Mi proponas novan vorton kaj difinon por la esperanta vortaro :

Ni jam havas : http://vortaro.net/#Kabe

Kabe. Ps. de K. Bein (1872—1959), Esperantlingva leksikografo k tradukisto.

kabe/i. Agi kiel Kabe, kiu, estante tre vigla E-isto, subite k tute ĉesis verki en E.

Mi proponas :

kunzli/i : Agi kiel Künzli, kiu ĉiam severe senkompate kritikas Esperanton, la esperantistojn kaj ĉiujn aferojn en Esperantio.

Künzli kiel kutime premas tien, kie doloras. Li komentas la fakton ke en sia parolado la islanda ŝtatprezidento diris ke la Esperanta movado "iĝis unio por paco kaj humaneco."

http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=506

Evidente Künzli pensas ke la Esperanta movado kaj Universala Esperanto-Asocio tute ne estis kaj ne estas "unio por paco kaj humaneco". Vi trovos la tekston de Künzli ĉi-kune aŭ tie : 

http://www.liberafolio.org/2013/la-98-a-uk-inaugurita-en-ceesto-de-la-statestro#1375898112355842

fakte tie :

http://planlingvoj.ch/Salutmesagho_Islando_UK2013.pdf 

La teksto estas ege severa. Künzli konkludas ĝin tiel : "Nature, ĉio tio ne devus malhelpli pluokupiĝi pri Esperanto, sed eble en iom alia maniero ol en la pasintaj 125 jaroj."

 

3° Komento al mi en retletero de germana samideanino pri la nova prezidanto de UEA, Mark Fettes :

<Ĉu vi scias ke Marc Fettes kunlanĉis projekton en sia hejmregiono, ia lernejo en arbaro, kie gelernantoj en la aĝo de 7 ?? lernas pri la naturo, en la naturo ? Arbaraj lernejoj oni nomas la projekton. Li iam rakontis kiam li gvidis diskutgrupojn pri iu temo, kiujn mi partoprenis, en antaŭaj UKj. Tiam mi konstatis ke li estis lerta kolekti diversajn opiniojn, agnoski ĉiujn kaj kompari ilin kaj konkludi. Tiun kapablecon li certe nun bezonos en la nova posteno.>

Mi sendis al ŝi tiun respondon :

Interese mi legis vian sperton pri Mark Fettes : <li estis lerta kolekti diversajn opiniojn, agnoski ĉiujn kaj kompari ilin kaj konkludi.> Bonege. Ĉu lerta politikisto ? Aŭ ĉu kompetenta diplomato ? Lerteco por sintezi [sintez/o : (filozofio) Tria temo de dialektika sistemo, kiu kunigas en si la du gradojn malsuperajn k kontraŭajn (tezon k antitezon) en nocion pli altan, ĉe kiu ili harmonie kunfandiĝas. sintez/i : (tr) Pritrakti per sintezo, kombini en sintezo. Ho, pardonu, mi forgesis ke vi kaj Hegelo estas germanoj.] aŭ akordigi la plej grandan nombron de homoj povus esti utila en nia movado. Aliflanke tia sinteno povus esti ankaŭ manko de kuraĝo havi aŭ diri propran opinion aŭ malkableco ion decidi eĉ se tio ne plaĉas ŕ ĉiuj aŭ riskas ne plaĉi al ĉiuj. Sed fine, se mi nun sintezus - eĉ se mi estas nur franco - mi dirus ke Mark Fettes estas kapabla lerte envolvi siajn ideojn kaj decidojn, en la ideojn, proponojn, vortojn kaj esprimojn de la aliaj, ĉar se ili estus bonegaj esperantistoj kaj kompetentaj konsilistoj de la prezidanto mem de UEA kaj ke li bedaŭras ne povi sufiĉe danki ilin por tiom da bonaj proponoj, ideoj, ktp. Fine mi fidas al Mark Fettes, ĉar tiu homo - laŭ miaj sentoj - estus certe kapabla fari karieron en aferoj multe pli profitdona (temas pri mono) ol en esperantaj aferoj. Tiu homo vere amas Esperanton kaj Esperantion.

 

45

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Lundo, 22 julio 2013

Ne malpli kleriga lunda posttagmezo

 

La Internacia Kongresa Universitato (Ne malpli !), mallonge IKU, estas serio de fakaj prelegoj, kiuj estas ĉiujare prezentataj dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto. 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Kongresa_Universitato

La Internacia Kongresa Universitato ... estas speciala kultura institucio de Universala Esperanto-Asocio. Ĝia celo estas popularigi ĉiujn sciencajn kaj artajn branĉojn pere de la Internacia Lingvo Esperanto kaj evoluigi la sciencan kaj priartan literaturon en Esperanto. (Artikolo 1, a. de la Regularo pri la Internacia Kongresa Universitato).

http://www.uea.org/dokumentoj/iku_regularo.html

 

Do temas pri prelegoj, kiujn oni povas aŭskulti eĉ se oni ne kapablas kompreni ion ajn (kiel mi) pri tiaj gravaj intelektaj aferoj, pri kiuj gravaj eminentaj doktoroj, profesoroj, dekanoj, specialistoj, spertuloj, filologoj, sciencistoj, ktp. konscience, respekteme, profesore, universitate, grave, eĉ religieme, ktp. prelegas.

 

Tie http://uea.org/dokumentoj/IKU/prelegoj.php?jaro=2013 aŭ ĉi-kune vi trovos la prezentadon de tiuj prelegoj kaj la biografio de ĉiu preleganto. Ne trovinte ion pli interesa mi komencis sekvi la prelegon de Tsvi Sadan : Unu komuna lingvo, multaj malsamaj kulturoj: Problemoj de interkultura komunikado en Esperanto. Do bone. Tamen tro interesa kaj mi sufiĉe rapide forfuĝis, timante iĝi inteligenta.

 

Ĉiumaniere, mi ne povis resti ĝis la fino, ĉar mi volis renkonti dum la Aŭtoraj Duonhoroj (alia tradicia afero dum la Kongreso) en la libroservo Nikolao Gudskov, kies libron mi aĉetis "Kiel la homo ekis pensi. Eseoj pri la helena filozofio." Li skribis dediĉon por mi en la libro : "Al kara Bernard Behra kun deziro finlegi, sendepende de tio, ĉu vi konsentos kun la enhavo. Nikola Gudskov, 22.07.2013, Rejkjaviko."

 

Poste mi sekvis la prelegon de Katalin Kovats: Metiejo de Edukato.net. Katalin Kovats prezentis la novajn erojn de la retejo, kun aparta atento al "Klerigejo" kaj ĝiaj kursoj, kaj al la nova ludo "Risko". Do vizitu, eĉ se vi ne estas instruisto, http://www.edukado.net/

kaj http://www.edukado.net/novajhoj?id=365   

 

46

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Mardo, 23 julio 2013 Tago de la lernejo

 

Mi komencis per "Nova Estraro Sin Prezentas".

http://www.uea.org/pdf/auroro_3_mar.pdf Vidu p. 3

Vidu ankaŭ la foton.

Ĉiu membro de la nova estraro de UEA sin prezentis.

Vi povas ankaŭ aŭskulti http://pola-retradio.org/ elsendo el la 23.07.2013, post 5'20''. Dum tiu prezentado Mark Fettes ankaŭ eksplikis la novan strategian planon de UEA, kies la ĉefaj ideoj estas : konsciigo, komunumo, kapabligo kaj kunordigo.

Pri tiu plano vidu ankaŭ :

http://www.liberafolio.org/2013/strategia-planego-ektedis-la-komitatanojn

Se vi volas legi la dokumentojn mem pri tiu "Strategia laborplano de UEA : 2013 -2017", vidu tie: http://www.uea.org/dokumentoj/index_gravaj.html Bonan legadon.

Evidente la strategia plano estas grava afero. Tamen oni devas scii, ke tiaj dokumentoj, kiel en ĉiuj gravaj institucioj nur traktas, pri kio oni certe devus fari, sed kion oni verŝajne ne faros. Pardonu. Sed la tempo de la iluzioj por mi nun pasis. Tamen la dokumento estas grava. Povus certe esti tute interesa legi ĝin por plibonigi nian posedon de Esperanto, sed ankaŭ por starigi niajn agojn por Esperanto en komuna vido, spirito kaj volo en nia movado. En tiu kazo la plano eble estos utila kaj ni kune gajnos en efikeco. Jes povus esti utila ĉesi ŝajni - ni la esperantistoj - kvazaŭ meksika armeo. Mi petas pardonon al niaj meksikanaj samideanoj, tiu franca esprimo tute ne konvenas en Esperanto. En franca lingvo tiu esprimo signifas:  Reference al la meksika revolucio, kies revolucia armeo, konsistis el multe da generaloj, estis perceptita de ekstere kiel kunmetita precipe de kamparanoj sen milita edukado. La esprimo substrekas la nekapablon por gvidi kun pluraj donantoj de nekoheraj ordoj, kaj precipe organizo, kies honoran postenon ĉiu okupas. Ironie temas ankaŭ pri senutila organizo en kiu la hierarkia strukturo komprenas tro multe da estroj kaj superuloj kaj tro da superfluaj aferoj, sintenoj, ideoj kaj aĵoj, kiuj estas pli balastoj ol aĵoj reale utilaj al efika armeo. Do evidente la esprimo ne konvenas (ne pro ideo de terura malordo sed pro la esprima atribuo de tia stato al la armeo de niaj amikoj el Meksiko) kaj UEA ne estas armeo, tamen ni ĉiuj povus helpi por ke UEA almenaŭ estas efika organizaĵo.

 

Tamen, kiel mi eble jam skribis, mi fidas al la nova estraro kaj al la nova prezidanto. Ŝajnas al mi bona teamo.

 

Post la provo refari la mondon danke al la nova estraro mi decidis kun mia edzino viziti la urbon per aŭtobuso. Estis bela vetero, do estis bona okazo por havi trarigardon al la tuta urbo. Do Rejkjaviko ne estas vere juvelo pri arkitekturo, sed ni vidis ke la homoj bone pensis la komforton, la kvaliton de la vivo, la urbo en ĉiuj kvartalo - novaj kaj malnovaj - estas pura kaj senpolua. Tie la homo bone zorgas eĉ en urbo pri la medio. La urbo estas agrabla, serena kaj estas lokoj por ĉiuj manieroj vivi en urbo.  

 

Akademio de Esperanto http://www.akademio-de-esperanto.org/

Posttagmeze - mi vizitis la publikan kunvenon de la Akademio. Tio estas ĉiufoje interesega momento. Sprito, scienco, ĝojo, gustumado kaj la plezuro de la vortoj, de la esprimoj, etimologio, humuro. La akademianoj estas la gepatroj de nia lingvo. Ili devas ami ĝin kaj protekti ĝin sed lasi ĝin vivi : la uzado, la uzado, tamen sen perfido de La Fundamento, La Fundamento, LA FUNDAMENTO. La Fundamento estas la vojo, la vero kaj la vivo de nia lingvo !

http://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/index.html

 

Fakte Brian Moon pli bone ol mi resumis kio estas la Akademio de Esperanto :

- NE juĝinstanco,

- doni rekomendon,

- aprobi aŭ ne aprobi,

- konservi kaj protekti,

- kontroli evoluon (tio ne signifas regi Esperanton).

 

Ĉiu akademiano prezentis ĝin kaj fine ili respondis al demandoj de la publiko. La demandoj temis pri :

- Ĉu oni diras eta urbego aŭ ega urbeto ?

- Esperanto, ĉu vira lingvo ?

- Ĉu la vorto komputfono povus estis akceptita ? Ne ĉar fono havas alian signifon ol telefono.

- eble/ebleco

- certo/certeco

- sideteno aŭ sindeteno

sindeteno, singarda, sinmortigi, lingvouzo, sed oni sin detenas

- ĉiopovo, ĉiokonscia,

- voĉdoni, doni voĉon,

- prononco de la nomoj de personoj : ne afero de Esperanto sed de etiko.

 

Mi preskaŭ nenion notis pri la respondoj, ĉar estis tiom riĉa kaj interesa aŭskulti tiujn interesajn vidpunktojn. Tiuj homoj estas veraj kleruloj pri la lingvo kaj lingvoj. Aŭskulti ilin estas kvazaŭ esti en vinkelo por gustumi el diversaj boteloj aŭ bareloj la plej bonajn vinojn.

 

48

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Mardo, 23 julio 2013, posttagmeze Tago de la lernejo

 

Mi partoprenis al la kunveno de ATEO - Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) Neneŭtrala faka asocio kunlaboranta kun Universala Esperanto-Asocio ekde 1990.

La celoj de ATEO estas :

* Kunligi Esperantistajn ateistojn kaj liberpensulojn.
* Disvastigi Esperanton inter ateistoj.
* Defendi propran egalrajtecon kaj kontraŭi trudadon de religio en neŭtralajn Esperanto-grupojn.
* Instigi ĉe neŭtralaj Esperanto-grupoj, ke oni egale varbu por Esperanto ĉe nereligiaj grupoj se oni varbas ĉe religiaj grupoj.
* Akceli racian pensmanieron en Esperantujo kaj pri Esperanto mem kaj strebi altigi la intelektan kaj kulturan nivelon de Esperantujo.
* Libere diskuti kaj analizi ateismajn movadojn, politikojn, kaj filozofiojn kaj ĉiajn rilatajn sociajn problemojn.
* Malkateni la mensojn !

https://www.facebook.com/pages/Ateista-Tutmonda-Esperanto-Organizo/115423301844152?sk=info

http://www.gazetoteko.com/ateo/index.html

Mi ŝatas filozofion. Mi pensis ke eble ĉe ATEO mi trovos iom da nutraĵoj por mia pripensoj. Mi povas skribi ke mi interese sekvis la prelegon de S-ino Hope Knútsson, fondinto kaj prezidanto de Siđmennt, Islanda Etika Humanisma Asocio. Dum la kunveno ŝi prezentis la laboron de Siđmennt, kaj precipe ĝian tre sukcesan programon de laikaj konfirmacioj.

 

http://sidmennt.is/

http://sidmennt.is/english/sidmennt-news/

http://sidmennt.is/2013/05/29/twenty-five-years-of-civil-confirmation-in-iceland/

Mi ne havas tempon por plibonigi la ĉi-kunan komputilan tradukon de tiu retpaĝo. Sed ŝajnas ke la prelego de Hope Knútsson estis sufiĉe proksime de tiu retpaĝo. Fakte la bona traduko de ŝia prelego en Esperanto aperos en la venonta revuo "Ateismo". Se vi demandas, mi sendos al vi la kopion.

 

http://sidmennt.is/veraldlegar-athafnir/bf-yfirlit/bf-kynningarefni/ 

 

Ekde tiu retpaĝo vi povas rigardi diversajn dokumentojn kaj filmetojn pri tiuj laikaj konfirmacioj. Tio estas interesaj ideoj por pripensi kiel organizi ceremoniojn por la gravaj momentoj de la vivo sen preĝejo, sen pastro kaj sen religio se iu deziras tion.

 

Estus multe por skribi pri ATEO, ateismo kaj laikaj ceremonioj. Por tio vi proponas al vi iom atendi. 

 

49

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Mardo, 23 julio 2013, fino de posttagmezo Tago de La lernejo

 

Pri ATEO (vidu mia antaŭ mesaĝo pri UK, n-ro 48, sendita hieraŭ) mi sendas ankoraŭ al vi la falfolion, kiu prezentas tiun asocion. Tiu faldfolio ŝajnas al mi interesa, ĉar en ĝi estas la difinoj de tiuj vortoj : ateisto, agnostikulo, liberpensulo, humanisto, sekularisto. Mi certe povus diri min liberpensulo. Almenaŭ mi provas pensi kaj esti libera.

 

Post la kunveno de ATEO mi sekvis prelegon de Jouko Linstedt, kiu respondis al la demando :  Ĉu lingvoj evoluas simile al biologiaj specioj ? Tiu prelego okazis kadre de Internacia Kongresa Universitato - IKU  La prelego estis interesa. Mi nur notis tion en mia notlibreto : Esperanto estas dombesto, kiam la aliaj lingvoj estas sovaĝaj bestoj.

Poste Odette, mia edzino, kaj mi manĝis en restoracio kun José Antonio Vergara (nun membro de la estraro de UEA). Tio estis la okazo pli bone konatiĝi, ĉar mi ĉefe nur havis rilatojn per retaj leteroj kun José Antonio.

 

Poste, ni estis iom laca, do ni rezignis la vesperan parton de la programo (teatraĵo kaj al filmo).

 

Do tiu tago de mardo estis la Tago de la Lernejo. Dum granda parto de la tago estis prelegoj pri la arto instrui Esperanton kaj ĝenerale pri instruado. Vi trovos la programon de tiu "Tago" en Aŭroro n-ro 2, p. 2 :

http://www.uea.org/pdf/auroro_2_lun.pdf

Vi trovos raporton pri tiu Tago ĉe :

http://www.edukado.net/novajhoj?id=366

Pluraj prelegoj de tiu Tago de la Lernejo estus povintaj interesi min, sed kelkfoje la programo de la Kongreso estis "tro" riĉa kaj estis malfacila elekti inter diversaj prelegoj, kiuj okazis samtempe.

 

51

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Merkredo, 24 julio 2013 Tago de la Ekskursoj

 

La Universala Kongreso de Esperanto estas ĉefe afero de tradicio kaj de kutimo. Oni diras ke la plej malfacila afero en rilatoj inter homoj estas ŝanĝi la kutimojn. Do merkrede estas kvazaŭ ne plu okazas kongreso, ĉar ne estas kunvenoj, prelegoj, libroservo, filmo, kantoj, teatraĵoj, ktp. Nenio okazas en la kongresaj salonoj dum la tuta merkredo. Nenio, nur ekskursoj. Ekstere (la ekskursoj) de la kongresejo, evidente.

 

Matene mia edzino kaj mi decidis viziti muzeon. La plej proksima muzeo ekde la hotelo estas "La muzeo de la faluso". Do bone ni vidis tiun muzeon. Vidu la retejon legebla en Esperanto :

http://www.phallus.is/

Stranga lando. Tamen kial ne studi serioze tiun aferon ? Tamen post vizito, mi dirus ke mi estis multege pli plene de entuziasmo elirinte el la muzeo BMV de Munkeno ol mi estis elirinte el tiu de la faluso de Rejkjaviko. Kion povus pensi psikiatron aŭ analizisto pri tio (ne pro la vizito de la muzeo de la faluso, sed pro mia pli granda entuziasmo por la aŭtomobilo ol por la faluso) ? Ĉu estas grava doktoro ? Fakte mia turisma gvidilo por Islando, konkludas pri tiu muzeo tiel "Estas al vi preni tion serioze aŭ ne." Do la Tago de la Ekskursoj bone (serioze aŭ ne) komenciĝis por ni.

 

52

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Merkredo, 24 julio 2013

Tago de la Ekskursoj (daŭrigo)

 

Kiam ni mendis la hotelon kaj la ekskurson pro tiu Kongreso, kiel kutime (tio ankaŭ estas kutimo) la elektitaj hotelo kaj ekskurso, estis jam kompletaj. Kun la oficejo de UEA ni trovis alian hotelon, sed por la ekskurso, ni decidis solvi tion sen UEA. 

 

Ni mendis la ekskurson "Ora Cirklo", ĉar tio ŝajnis al ni la plej bona maniero malkovri Islandon (evidente nur etan parton) laŭ niaj gustoj en sufiĉe rapida tempo. Tiu ekskurso estas tute kutima propono. 

 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Ora_cirklo

Ora cirklo aŭ Ora ringo, rundvojaĝo (Gullni hringurinn en la islanda) estas ŝatata vojaĝa itinero en sudokcidenta kaj suda Islando. Oni povas en unu tago viziti tri de la plej konataj vidindaĵoj de la insulo, elirante el Reykjavík.

La tri plej gravaj vidindaĵoj sur tiu vojo estas:

Busvojaĝoj el Reykjavík daŭras ĉ. 8,5 horojn kaj haltas ofte ankoraŭ ĉe la vulkana kratero Keriđ.

Sur la areo troviĝas ankaŭ:

 

Do ni mendis tiun ekskurson sur loke en la turisma oficejo. Kaj trovis ĝin en formo de nur duona tago do ni nur vidis (sed sufiĉis al ni) :

- la gejsero Strokkur ; 

- la akvofalo Gullfoss ;

- la iama islanda parlamenta kunsidejo Ţingvellir en la samnoma Nacia parko.

 

Evidente merkrede tiu ekskurso estis nur angle gvidita de ĉiĉerono. Ne gravas tiel ni povis ankaŭ progresi en tia alia internacia lingvo.

 

 http://eo.wikipedia.org/wiki/%C3%9Eingvellir

Ţingvellir estas loko kaj nacia parko (ekde 1928) en la sudokcidento de Islando. Estas unu de la historie plej gravaj lokoj islandaj, ĉar tie okazis la malnova islanda parlamento, Alţing, kie  kunvenis ĉiujare inter 930 kaj 1798.

Ţingvellir ankaŭ estas geologie interesa, ĉar la kanjonetoj tie videblas la konflikton de la tektonikaj platoj de Eŭropo kaj Ameriko.

Ţingvallavatn (Lago de Ţingvellir), la plej granda natura lago de Islando, bordas al Ţingvellir.

http://eo.wikipedia.org/wiki/Gullfoss

Gullfoss (Or-akvofalo) estas akvofalo en Islando. Ĝia alteco estas 32 m kaj la pli alta de 2 ŝtupoj estas 21 m. Gullfoss estas unu de la plej vizitataj turistlokoj islandaj, kaj kun Ţingvellir kaj Geysir parto de la plej ofta turisma vojo islanda, la Ora cirklo.

Komence de lasta jarcento privataj entreprenistoj intencis utiligi ĝin por produkti hidroelektron, sed intertempe ĝi estas publika posedo.

La averaĝa akvokvanto estas 140 mł/s somere kaj 80 mł/s vintre. La plej granda mezurita kvanto estis 2000 mł/s.

Danke al Google kaj Vikipedio mi rapide finis tiun parton de mia raporto. Ni vere ŝatis tiun ekskurson. Ni ŝancis ĉar la vetero estis belega, do ni ĉion bone vidis kaj ĝuis la mirindajn pejzaĝojn. Ne rakontebla. Vi ne kredos. Iru. 

 

53

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Ĵaŭdo, 25 julio 2013 Tago de la Libro

 

La kongresanoj revenis labori sen honto pro ilia hieraŭ ne ĉeesto en la kongresejo. Mi komencis per la 36° Esperantologia Konferenco.

La kongresanoj revenis al la kongresejo, senhonte malgraŭ la hieraŭa neĉeesto pro ekskursa tago 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantologia_Konferenco

 

Jen la programo kaj la resumoj de la prelegoj de tiu Esperantologia Konferenco :

http://www2.math.uu.se/~kiselman/rejkjaviko2013.html

 

Legu tiujn resumojn. Kia riĉeco. Tial mi ne sekvis ĉiujn prelegojn.

Mi tamen aparte substrekas la prelegojn de :

 

- Ekhard Bick, pri lia kunteksta vortaro DeepDict kaj de CorpusEye (Tekstaro-Rigardilo), kies evoluon mi sekvos. La reta interfaco montras kiel Esperanto vere uziĝas ;

- Antonio José Vergara, kiu preleginte pri Interskola ponto en Interlingvistiko : du reformoprojektoj de Esperanto motivitaj de Interlingua, citis aparte Albert Lienhardt, verkisto de Optimala ortografio de la Internacia Lingvo Esperanto, 1978, kiu loĝis en Mulhouse. Mi ne konsentas kun la proponoj de Lienhardt, laŭ la klarogoj de Vergara, sed fakte mi tute ne konas tiun homon kaj neniam aŭdis paroli pri li kaj pri siaj verkoj. Mi tiel ekkonsciis, ke mi nenion scias pri la historio de la Esperanta Movado en Mulhouse, kaj ĝis nun mi iamaniere fajfis pri tio. Tamen veni en Rejkjaviko por aŭdi paroli pri verkisto en Esperanto el la urbo de mia loka asocio de Esperanto kaj esti devigita konfesi ke mi tute ne konas tiun homo al Vergara : kia honto !

 

Posttagmeze

mi komencis la posttagmezon aŭskultinte iomete pri la tria kunveno de tiuj, kiuj prizorgas la Kongresan Temon (alia tradicio) : Insuloj sen izoliĝo : por ĝusta komunikado inter lingvokomunumoj. Orlando E. Raola, Reĝisoro de la Kongresa Temo, ĝojis ke ili (mi supozas : la kutimaj partoprenantoj al tiu kuvenoj dum la kongreso) jam bone progresis. Do bone ili ne plu bezonis de mi kaj mi iris gustumi la finon de la prelego de Amri Wandel pri Aŭroro - la nordia lumo. Vidu mia antaŭaj notoj pri IKU - Internacia Kongresa Universitato.

 

Oratora Konkurso.

(Ankaŭ tradicio. Mi ŝatas ĝin.)

Pri la rezulto, vidu la komuniko de UEA :

KONRAD ANDRZEJUK VENKIS EN LA ORATORA KONKURSO

En la Oratora Konkurso de la 98-a UK en Rejkjaviko kuraĝe partoprenis tri gejunuloj el tri landoj: Japanio, Koreio kaj Pollando. Venkis Konrad Andrzejuk el Bjalistoko, kiu elektis kiel la temon de sia parolado la kongresan temon Insuloj sen izoliĝo: por justa komunikado inter lingvokomunumoj. La juna oratoro el la Zamenhof-urbo estis premiita per libroj. 

http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=512#5

 

Tiu juna homo estas simpatia kaj ege kompetenta. Vera profesiulo de la parolado kaj prelegado. Li ankaŭ estas altastatura homo. Do kiam mi gratulis lin, mi ne povis malhelpi min diri (ne: ĉu la vetero estas bela tie supre, tion mi ne diris, sed), "ĉiaokaze vi nur povas esti granda oratoro !" (dum mi estas ne eltenebla stultulo). Tamen li sincere kaj afable dankis min (ne pro mia stulteco, sed pro miaj gratuloj), kaj invitis min al venonta kongreso en Pollando.

 

Poste ni aŭskultis la finon de la koncerto de Rovere.   

 

Fine de la posttagmezo, ni (mia edzino kaj mi) vizitis muzeon apud de la Kongresejo : Listafan Reyjavikur Harnarhus, kie estas ekspozicio de verkoj de Erro kaj diversaj aliaj modernaj (nuntempaj) artaĵoj. 

http://www.artmuseum.is/ 

http://www.artmuseum.is/desktopdefault.aspx/tabid-2182/3368_read-1862/date-1733/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Err%C3%B3

En tiu muzeo mi eĉ ludis ŝakojn kun mia edzino. Mi ne diros, kiu ne gajnis.

 

Kial Tago de la Libro ?

Fakte ĉiutage estas la Tago de la Libroj dum la kongreso. Sed ĵaŭdo pli speciale kun ankoraŭ pli da enventoj ĉirkaŭ libroj ol la aliaj tagoj.

 

55

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Vendredo, 26 julio 2013 Tago de la Internacia Arta Vespero

 

Matene mi komencis rigardi kiel la Komitato de UEA kunvenas kaj kunsidas. Interesa. Malfacila. Tio rememorigis al mi, la epokon kiam mi estis komitatano kaj estrarano de diversaj asocioj. Ne estas facila preni gravajn decidojn, kiam estas multaj membroj en komitato. Laŭ mi Mark Fettes bone regas la aferon kaj la nova estrato estas kompetenta.  

 

Venontaj UK-oj

Posttagmeze Michel Dechy prezentis la venontan Universalan Kongreson 2015 en Lille kun bildoj kaj filmeto. Poste oni, evidente pli longe, prezentis la Kongreson 2014 en Bonaero, Argentino.

 

Aŭkcio (Procedo de vendo per publika konkuro, ĉe kiu la proponanto de la plej alta prezo akiras la vendotaĵon.) Kiel kutime Humphrey Tonkin majstre oficis por vendi diversajn librojn kaj aĵojn pri Esperanto. Pensu kia aparta humuro kaj tamen takto, kiu apenaŭ kaŝas komikan friponecon, Tonkin devas uzi por konvinki la homojn doni pli kaj pli da mono por "absolute havebla" kulereto kun la bildo de Zamenhof aŭ ne malpli "absolute havebla" dokumento : "Kuracado de la Mallakso kaj de ĝiaj Komplikaĵoj. A.Y. Albert. Trad. D-ro Mazeran. 1906. 16 p." La kolektita sumo iras al Volontula Fondaĵo de UEA. La aŭkcio estis kiel kutime vera kaj ŝatata spektaklo, kie oni ridas, eĉ ridegas, kaj ricevis denove bonan sukceson.

 

Post la aŭkcio rapide vespermanĝi, por esti preta por la vesperaj spektakloj.

 

Unue la teatraĵo : Ne lasu min sola de Georgo Handzlik, aktorita de Georgo Handzlik kaj Saŝa Pilipovic. Temo de la komedio : kio okazas kiam edzo revenas hejmen kaj trovas mesaĝon "Tagmanĝo en la mikroonda forno. Ĉemizoj lavitaj, pretaj por gladi. Mi forflugis al Grekio. Johana."

 

Poste la Internacia Arta Vespero. Tio estas la plej bona spektaklo de la kongreso. Riĉa de diverseco. Dancoj, kantoj, muzikoj, ... poemoj, koruso, ktp. ĉiuj artoj. Ne eblas rakonti. Estas la tria fojo ke mi partorprenis al Universala Kongreso de Esperanto. Ĉiufoje mi vere ŝatis tiun vesperon. Kiel kutime Mireille Grosjean bonege preparis kaj ne malpli bonege prezentis tiun belan spektaklon. Kiam mi pensas pri la Internacia Arta Vespero, mi pro emocio nur kapablas pensi ke nia komunumo estas belega komunumo kaj bona familio, kiun mi amas.

 

Post la spektaklo ĉiuj estis feliĉaj, sed jam multaj komencis adiaŭi unu la aliajn. Do komenciĝis la malĝojo de la baldaŭaj disiĝoj kaj foriroj. Pli-malpli, eta spleno, melankolio. Tie ni estis kune feliĉaj, ĝojaj, lernemaj, parolemaj, homoj kun homoj, esperantistoj, kaj nun ... ĝis morgaŭ por tiuj, kiuj povas partopreni al la Solena Fermo.  

 

58

 

Raporto pri UK 2013 Rejkjaviko

Sabato, 27 julio 2013 Tago de la Solena Fermo

 

La Solena Fermo. Solena evidente. La kongreso estis bona. Ni estis multaj el diversaj landoj. Bone akceptitaj. Ĉiuj estas kontentaj. Ni dankis kaj dankis kaj denove dankis. Ni aplaŭdis, multe aplaŭdis.

La rezolucio estis unuanime akceptita. Vi trovos la tekston ĉi-kune aŭ tie :

http://www.uea.org/pdf/auroro_6_sab2.pdf

 

Paroladoj kaj paroladoj. La nova prezidanto Mark Fettes bone oficis. La membroj de la nova estraro ankaŭ parolis. Mia impreso estas bona. Aliaj parolis sed pri kio mi ne plu scias.

Premioj. Diplomoj. Rezultoj de la belartaj konkursoj. La plano. Agadkampoj.

Por pli da informoj vidu (aŭ aŭskultu) inter aliaj fontoj :

- la elsendojn de Pola Retradio :

http://pola-retradio.org/

ekzemple :

http://pola-retradio.org/2013/07/e_elsendo-el-la-30-07-2013/

- Libera Folio - sendependa movada bulteno

http://www.liberafolio.org/

- la dokumentoj de UEA

http://www.uea.org/dokumentoj/index.html

 

Dum staĝo en Greziljono en aprilo 2013 Stefan MacGill, nun vicprezidanto de UEA longe kaj detale eksplikis al ni kiel grave estas la fermo de la Universala Kongreso. Artikolo de statuto (teksto kiu tamen ŝajnas nun ne plu trovebla ol en la libro "Nemave edifi", Stefan MacGill, p. 43) kondiĉas : "La Universalan Kongreson fermas la prezidanto ... pere de bato de la oficiala martelo de la Asocio." Do pensu pri kio okazus se oni perdus LA martelon. Oni ne povus fermi la Kongreson ! Pro la graveco de tia afero Stefan MacGill profunde pripensis kaj skribis sian libron por interalie rakonti kio povus okazi se oni ŝtelus LA martelon, kvankam la libro, laŭ mi, pli utilas por amuze lerni la lingvon, ol disvolvi juron aŭ jurisprudencon pri tiaj gravaj aferoj. Do Mark Fettes solene fermis la 98-an Universalan Kongreson de Esperanto per vigla bato de LA oficiala martelo de la Asocio. Tiel ĉio estis en ordo. 

http://edukado.net/biblioteko/libroj?iid=19215&s=ce93a72c8188e9f770f475b412f7506f

http://www.esperanto.be/fel/but/lib/nedi.php

 

Tamen mi ŝatis, kiam Mark Fettes petis la kunvenantojn lasi la novan estraron unue eliri el la salono por ke ĉiuj partoprenantoj al la Solena Fermo povu persone, povu saluti persone ĉiuj membroj de la estraro sur la granda ŝtuparo. Vidu la fotojn (vi vidos inter aliaj Mark Fettes kun Michel Dechy, ĉi-lasta estos certe gravulo por la Kongreso de Lille). Mi primokis iom tiun novan praktikon: povus ŝajni kiel sankta beno de la papo kaj de la vicpapoj. Sed fine ni ne moku, ĉar estas bona, ke ĉiu partoprenanto al la Kongreso povu saluti persone ĉiu estrarano per manpremo, brakumo, kaj eĉ kisoj. Mi mem faris tion (tamen sen kisoj) gratulante, kuraĝigante kaj bondezirante ĉiun novan estraranon.  

 

Malgraŭ la Fermo, eĉ Solena, kaj la senfinaj salutoj, mi devis ankoraŭ partopreni al alia kunveno : la solena disdono de la diplomoj de la KER-ekzamenoj :

http://edukado.net/novajhoj?id=369

Vidu ankaŭ la fotoj ĉi-kune (sur unu estas Monique JUY kaj mi, ni kune trapasis KER-ekzamenon en Greziljono en aprilo 2013). Tiu disdono ne povis esti farita antaŭe dum la kongreso, ĉar la Islanda dogano ne komprenis, kio estas vere la signifo de tiuj dokumentoj ! Oni neniam estas sufiĉe singardema por protekti belan landon. Ili verŝajne fine konkludis - post sufiĉe da pripensoj kaj enketoj - por liberigi la dokumentojn, ke tiuj diplomoj ne estas danĝeraj por la ekonomio aŭ/kaj la sendependeco de Islando. Dankon.  

--

--